Veckans tidning
Foto: Trafikverket/WSP

Fyra förslag för fast förbindelse presenterade

Publicerad: (uppdaterad juni 26, 2020 kl 12:10)

Trafikverkets arbete med att lösa trafiken längs väg 155 fortlöper med tre utredningsalternativ i åtgärdsvalsstudien. Den 24 juni möttes en politisk referensgrupp med bland annat presidierna från Öckerö kommuns och Göteborgs Stads kommunstyrelser. Under mötet presenterades bland annat fyra alternativ för en potentiell fast förbindelse mellan de båda kommunerna.

Torslanda-Öckerötidningen har tagit del av delar av det utredningsmaterial från Trafikverket och WSP som de båda kommunernas presidier informerades om den 24 juni. Den politiska referensgruppen är inget beslutande forum, men enligt Trafikverket är det viktigt att dialogen kring de olika utredningsalternativen lyfts i ett tidigt skede. En del av informationen är känd sedan tidigare och har omskrivits i tidningen (senast Torslanda-Öckerötidningen 2 maj 2020). Men en hel del är nytt. Notera att nedan beskrivningar är arbetsmaterial och att inga av åtgärdsförslagen är ristade i sten.

Broförslag via Björkö

Fyra sträckningar för fast förbindelse mellan Hisingen och Öckerö kommun föreligger, efter att ytterligare några fler alternativ har utretts och förkastats, inom utredningsalternativ 3 (UA3) – det som utreder en fast förbindelse mellan Hisingen och Öckerö kommun.

– Det föreligger olika alternativ för fast förbindelse utifrån olika korridorer på Hisingssidan. Samtliga alternativ ser i stort sett likadana ut mellan Björkö och Öckerö Bratten, säger Patrik Benrick, utredningsledare på Trafikverket.

Åtgärdsvalsstudien har kommit fram till att en eventuell fast förbindelse mellan Hisingen och Öckerö ska gå via Björkö. Eftersom Björkö är en av de större öarna i kommunen anses stora delar av syftet med en fast förbindelse falla om man inte går via Björkö, då färjetrafik på Björköleden i annat fall skulle behöva finnas kvar.

Det innebär i praktiken att det finns en möjlig korridor mellan Öckerö och Björkö och två möjliga korridorer mellan Björkö och Hisingen (antingen via Hästevik eller Lilla Varholmen).

Tunnlar under vattnet ”omöjligt”

Både väster och öster om Björkö är djupet till berg mycket stort, på flera platser över hundra meter djupt. Av det skälet anses det inte genomförbart att anlägga tunnlar under havsbotten. Inte heller anses sänk- eller flyttunnlar vara tänkbara med hänsyn till de stora djupen till botten eller av kostnadsskäl.

Därför är broar det alternativ som kvarstår både mellan Öckerö och Björkö, och mellan Björkö och Hisingen. Då kan även gång- och cykelbana anläggas, vilket inte skulle kunna ske i tunnlar under havet.

– Det havsdjup som råder både mellan Öckerö och Björkö, och mellan Björkö och Hisingssidan gör att tunnlar under vattnet är om inte en omöjlig lösning, så åtminstone mycket, mycket dyra.

Det utreds därför inte vidare, säger Patrik Benrick.

Väster om Hällsviks cirkulationsplats i Torslanda tätnar bebyggelsen och landskapet. Av det skälet är det väster från cirkulationen i Hällsviksvägen som olika sträckor för fast förbindelse utreds västerut.

Två alternativ i ytläge

Alternativ UA3 Ljusblå och UA3 Gul innebär mestadels väg i ytläge genom de västra delarna av Torslanda. Alternativ Ljusblå utgörs av dagens väg 155/Hjuviksvägen med samma breddningar och åtgärder som beskrivs nedan i UA2, innan en cirka 1 000 meter lång bro i det ljusblå alternativet skulle förbinda Lilla Varholmens färjeläge med Björkö. Något som skiljer alternativ Ljusblå från övriga UA3-alternativ är att det finns en viss osäkerhet kring långsiktigheten. Det på grund av att det ljusblå alternativet nyttjar Hjuviksvägen för trafiken till Öckerö kommun.

Alternativ UA3 Gul utgår från en ny mindre trafikplats vid Hällsviks cirkulation, där ny väg går ”på skrå” nordväst uppför berget i ytläge, norr om dagens väg 155. Vidare åt nordväst i jungfrulig terräng i cirka 3 000 meter till den östra sidan av Hästeviksberg. Vidare i tunnel under Hästeviksbergs bostadsområde i en 600 meter lång tunnel, som anläggs med två rör av säkerhetsskäl. Vidare på en 1 000 meter lång bro över till Björkö.

Två tunnelalternativ i Torslanda

Alternativen UA3 Blå respektive UA3 Grön innebär båda längre tunnelsträckor under sydvästra Torslanda. För alternativ Blå inleds sträckan med en ny väg (samma dragning som alternativ Gul i cirka 1 200 meter). Därefter går dragningen för UA3 Blå vidare i en 1 800 meter lång tunnel som går under delar av Hjuvik och mynnar ut vid Lilla Varholmen i slänten vid tennisbanan. Vid Lilla Varholmen anläggs en ny cirkulationsplats där en cirka 1 100 meter lång bro förbinder Lilla Varholmen med Björkö.

I UA3 alternativ Grön är sträckningen lik den i alternativ Gul, men med skillnaden att vägen går i en lång tunnel istället för i ytläge. Tunneln börjar närmast nordväst om den nya mindre trafikplats som även i det här alternativet anläggs vid Hällsviks cirkulation. Sedan går vägen vidare i en 3 600 meter lång tunnel som mynnar ut på västsidan av Hästeviksberg, på samma ställe som alternativ Gul. Det finns även en möjlighet att gå i ytläge fram till passage av Gamla Hjuviksvägen och börja tunneln först här.

– De två ”tunnelalternativen” – Blå och Grön – skulle innebära mindre ingrepp i naturlandskapet, medan ett alternativ som det gula skulle innebära stora ingrepp i befintlig landskapsbild, men också ge möjlighet till Göteborgs Stad att exploatera längs sträckningen och knyta an till vägnätet, samt att etablera en expressbusshållplats, om den viljan finns, säger Patrik Benrick.

Den avlastning som sker längs Hjuviksvägen väster om Hällsviks cirkulation ger enligt utredningen möjlighet till exploatering rent generellt i västra Torslanda med anslutning till Hjuviksvägen, så det är ingen nödvändighet att ansluta nya områden till den nya vägen.

Halverad restid

Samtliga UA3-alternativ, med en fast förbindelse och ny väg, hade enligt utredningen, inte bara kopplat samman Björkö med resten av Öckerö kommun, utan även förkortat resvägen med kollektivtrafik från Björkö in till centrala Göteborg från dagens cirka 68 minuter till omkring 35 minuter, dessutom utan krav på byten som idag. Detta tack vare att expressbussen från huvudöarna kan stanna till vid cirkulationen på Björkö.

Från huvudöarna skulle restiden förkortas för bil och buss med cirka 15-20 minuter mot idag.

Samtliga förslag för fast förbindelse i utredningen skulle innebära att färjetrafiken på Hönö- och Björkölederna avvecklas.

Den befintliga Hjuviksvägen väster om Hällsviksrondellen skulle, om en fast förbindelse blev verklighet, kunna leva kvar i befintligt skick utan att byggas ut. Möjligen hade vägen kunnat byggas om så att den fick mer av en stadsmässig karaktär.

Någon kostnadsbedömning för de olika alternativen för fast förbindelse finns inte ännu, enligt Patrik Benrick, men man planerar för att kunna presentera en sådan för de olika alternativen mot slutet av 2020.

Kapacitetsökning av befintligt system

I UA2 utreds alternativ till en fast förbindelse. UA2 utgörs av en utökning av dagens system med väg och färja och omfattar därför en breddning av Hjuviksvägen väster om Gossbydal och en ökad kapacitet för färjelederna, främst Hönöleden.

Breddning av Hjuviksvägen utreds så att en trefältsväg med reversibla körfält uppförs mellan befintliga cirkulationsplatser, som i sin tur byggs ut till avsevärt större storlek.

Breddning till fyrfältsväg föreslås cirka 100 meter innan, efter och igenom de fem befintliga korsningspunkterna/cirkulationsplatserna mellan Hällsviksrondellen och Hjuviks Bryggväg.

Breddningar hade också behövts av kömagasinen mellan Hjuviks Bryggväg och färjelägena på Lilla Varholmen. En kapacitetsökning på färjelederna genom större färjor än dagens är också en förutsättning i det här alternativet.

Enligt utredningen skapas dock inte samma långsiktighet och robusthet i UA2 avseende tillgänglig kapacitet som i UA3. Det på grund av att Hjuviksvägen fortsatt kommer att nyttjas både för boende i sydvästra Torslanda och Öckerö kommun.

Trots omfattande utbyggnad till trefältsväg (med reversibel körfältsindelning) och större cirkulationsplatser (med två körfält per riktning) finns risk att kapaciteten för både väg och färjeleder nås efter år 2040.

UA1 aktuell oavsett övriga val

Utredningsalternativ 1 (UA1) innebär i korthet åtgärder för att stimulera ökat kollektivresande genom förbättrade pendelparkeringar och hållplatser. Den innehåller även trimningsåtgärder i befintligt vägnät på sträckan Bur-Gossbydal, det vill säga sträckan mellan Burs rondell (där vägen öster om redan har bra standard) och Hällsviks cirkulation (där UA2/UA3 tar vid). På flygplatssträckan föreslås två körfält i båda riktningarna, liksom trimningsåtgärder i Burs och Gossbydals cirkulationer. I det här alternativet är färjetrafiken oförändrad gentemot idag. I alternativet finns även förslag att uppföra ny pendelparkering och expressbusshållplats på den södra sidan av 155:an. Även en gång- och cykelbro över väg 155 som gör det möjligt att ta sig till/från hållplatsen/pendelparkeringen och dessutom mellan Amhult och golfbanan/Torslandaviken. Denna expresshållplats innebär att östgående bussar inte behöver gå in vid Amhult, utan kan ligga kvar på väg 155, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet genom besparad restid.

UA1 bör enligt utredarna genomföras oavsett vilket av alternativen UA2 eller UA3 som blir aktuellt efter att beslut i frågan har tagits.

TEXT:

Henrik Edberg

Kommentera artikeln!

Tyck till! Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver logga in med bank-id för att kommentera. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och Torslanda-Öckerötidningen förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.
Laddar

Blir det semester utomlands i år?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!

Annonser

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Spela casino på nett och ta emot fina välkomsterbjudanden.

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

spela casino utan spelpaus

För den som vill uppleva pålitliga casinon utan svensk licens och söker trygghet, är ett besök till starwarscasinos.com starkt rekommenderat.

Jämför samtliga casino med Swish och läs allt vad de har att erbjuda på Alcasino.se

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino

Läs om casino utan spelpaus på casinoutansvensklicens.co

Vill du hitta bäst bettingsidor? SvenskBetting listar Sveriges bästa spelsidor!

Är du på jakt efter bästa casino sidor?Det hjälper vi dig med!

De bästa svenska spelsidorna hittar du genom oss, välkommen in!