Skolvägarnas trygghet och bullerfrågor i fokus

Mycket kom att handla om trafiksäkerheten för skolbarn längs Nya Älvegårdsvägen, utanför själva planprogrammet, när trafik- och stadsbyggnadskontoret presenterade sitt förslag för detaljplan för Torslanda tvärförbindelse.

Samrådet för Torslanda tvärförbindelse är i full gång och pågår fram till den 18 oktober. För den som har synpunkter på den föreslagna detaljplanen gäller det att skriftligen delge stadsbyggnadskontoret dem innan det datumet.

 

I onsdags den 21 september ägde ett samrådsmöte rum på Vingen i Amhult där representanter för stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret informerade om detaljplanen för Torslanda tvärförbindelse, men även svarade på frågor om planarbetet.

 

Som Torslanda-Öckerötidningen tidigare har skrivit om (Torslanda-Öckerötidningen 220827) så föreslås projektet delas upp i två etapper. Den första etappen avser Syrhålamotet, där den ljusreglade korsningen föreslås bli en cirkulationsplats. Etapp 1 skulle i så fall projekteras under 2023 och byggas under 2024.

I etapp 2 ingår själva detaljplanen av den nya vägen, samt åtgärder på Nya Älvegårdsvägen som ligger utanför den aktuella detaljplanen. Med projektering under 2025 och byggnation 2026-2027.

 

Skolbarnens säkerhet
Samrådsmötet i måndags hade samlat ett 50-tal besökare, varav många närboende till projektet.

Många av frågorna och synpunkterna som framkom från besökarna hade att göra med just Nya Älvegårdsvägen och säkerheten för skolbarn att korsa vägen till Älvegårdsskolan. Det förekom också många synpunkter om den befarade bullernivån i skolan och delar av dess skolgård.

  • Det känns som ni har glömt av barnen, sa en mötesbesökare.

Andra menade att det kändes som om det tagits större hänsyn till salamandrar och andra skyddade arter än till skolbarn när Nya Älvegårdsförbindelsen förordades framför Domarringsförbindelsen.

Representanter från stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret talade om att en social konsekvensanalys och barnanalys, samt bullerutredningar, ingår bland det stora antalet utredningar som har gjorts.

Gångbro svårgenomförbart
På frågan om det inte hade varit bättre att bygga en gång- och cykelbro över Nya Älvegårdsvägen svarade Karin Gamberg från trafikkontoret att man utrett den möjligheten men att man kommit fram till att man tror att den inte hade blivit särskilt väl använd på grund av terrängen och svårigheter beträffande de fysiska förutsättningarna, som bland annat hade gjort påfarterna till en bro väldigt höga och branta.

I stället föreslår trafikkontoret fysiska åtgärder som ska hålla ned hastigheterna, med hjälp av tre upphöjda gångpassager vid Älvegårdsskolan som ska komplettera de två som finns där redan idag.

  • Vad gäller ljusreglerade övergångar och trafiksignaler är det inte en säkerhetsåtgärd, utan en framkomlighetsåtgärd. De kan skapa en falsk trygghet hos gående, sa Karin Gamberg. Men möjligheten att bygga trafikljus finns kvar.

Oro för buller och vibrationer
Den beräknade trafikmängden på tvärförbindelsen uppgår till cirka 6 000 fordon per dag. Enligt trafikkontoret skulle en väl tilltagen prognos för 2035 utgöra cirka 7 000 fordonsrörelser per dygn.

I ett Göteborgsperspektiv är inte 6 000 fordonsrörelser utanför ett hus särskilt mycket, enligt trafikkontoret. Flera mötesdeltagare hävdade dock att de valt att bosätta sig där just för att slippa trafik och buller.

En fastighetsägare längs Älvegårdsvägen oroade sig för möjligheterna att kunna bo kvar i sitt hus med tanke på buller och vibrationer från den nya vägen som kommer att passera strax norr om fastigheten.

Det planerade bullerplanket var enligt fastighetsägaren inte tillräckligt. Han ville att vägen skulle flyttas längre norrut och att även bullervallar skulle uppföras.

I övrigt togs en befarad problematik inför att med bil ta sig ut från anslutande tvärgator till Nya Älvegårdsvägen upp. Enligt trafikkontoret är inte 6 000-7 000 bilar per dag en så stor trafiktillströmning så att det kommer att bli några större problem att svänga ut när vägen är klar.

Ett par aspekter ur cykelsynpunkt dryftades också. Där förslagen som innebär att man som cyklist kommer att vara tvungen att korsa vägbanan ett par gånger ifrågasattes. Även säkerheten som cyklist i Bulycke industriområde och vid den kommande cirkulationsplatsen ifrågasattes.

Möjlig framtida busstrafik
I detaljplanen ingår möjligheter att uppföra busshållplatser längs tvärförbindelsen. Men något beslut om framtida kollektivtrafikering på sträckan är inte taget, då det är Västra Götalandsregionen som genom Västtrafik är ansvariga för kollektivtrafiken och inte trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret vid Göteborgs Stad.

Mer från torslanda

Eva får ingen gravplats där hon önskar åt sin man

Den 26 i april i år gick Eva Toressons man…

IK Zeniths stora lyft – spelar i divison två nästa säsong

IK Zeniths herrlag bärgade seriesegern i division 3 efter att…

Vilket lopp av Elin och Emir i EM

Emir Halalkic och Elin Hartelius stod för fina prestationer i…

Torslandabo lanserar app för att hålla koll på hummertinorna

Ute på havet en höstdag för två år sedan kläckte…

Senaste nytt

Eva får ingen gravplats där hon önskar åt sin man

Den 26 i april i år gick Eva Toressons man…

IK Zeniths stora lyft – spelar i divison två nästa säsong

IK Zeniths herrlag bärgade seriesegern i division 3 efter att…

Försvarsmakten övar återigen på Björkö

För nästan exakt ett år sedan återinvigdes Älvsborgs amfibieregemente (Amf…

Får ångest av den ekonomiska instabiliteten

Det kan gälla klimathotet. Det kan gälla det säkerhetspolitiska världsläget.…

Vinnare utsedd i markanvisningstävling för spahotell på Öckerö

– Vi är väldigt glada över att få till den…

Vilket lopp av Elin och Emir i EM

Emir Halalkic och Elin Hartelius stod för fina prestationer i…

Torslandabo lanserar app för att hålla koll på hummertinorna

Ute på havet en höstdag för två år sedan kläckte…

Så minskar du risken att spökfiska med din humnmertina

Det är Öckerö kommun som gått ut med information om…

Sverige, vi har inte ett resultat riktigt än

När jag skriver de här raderna svävar fortfarande det politiska…

IK Zenith segrare i derbyt mot IFK Björkö

Första målchansen i matchen får Björkö i 7e minuten då…