Göteborgs Stad anser att UA3 Ljusblå är det mest rimliga alternativet. På bilden syns samtliga huvudalternativ för UA3 i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Illustration: Trafikverket/WSP
Göteborgs Stad anser att UA3 Ljusblå är det mest rimliga alternativet. På bilden syns samtliga huvudalternativ för UA3 i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Illustration: Trafikverket/WSP

Göteborgs Stad yttrar sig om väg 155

Göteborgs Stad anser att UA3 Ljusblå är det bästa alternativet för att trygga förbindelserna mellan Göteborg och Öckerö. Man ställer sig dock inte helt bakom Trafikverkets förslag till vägutformning, utan föreslår en annan etappvis utbyggnad, i ett yttrande från Stadsledningskontoret som kommunstyrelsen i Göteborg tog beslut om i onsdags.

På sitt sammanträde den 1 december, efter den här tidningens pressläggning, tog kommunstyrelsen i Göteborg beslut om Göteborgs Stads yttrande till Trafikverket angående åtgärdsvalsstudien för väg 155 Torslanda-Öckerö. Yttrandet är sammanställt av Stadsledningskontoret i Göteborg och bygger på en samlad bedömning från olika instanser, främst förvaltningar i staden, som har lämnat in remissvar i frågan.

Förslaget föreslår att kommunstyrelsen lämnar över tjänstutlåtandet som Göteborgs yttrande och svar på remissförfrågan till Trafikverket.

UA3 Ljusblå ”mest rimligt”
Stadsledningskontoret skriver i sitt förslag till yttrande att man anser att alternativet UA3 Ljusblå, det vill säga en breddning av Hjuviksvägen samt en broförbindelse från Lilla Varholmen till Björkö och vidare till Öckerö, sammantaget är det mest rimliga alternativet. Man anser dock att det bör övervägas att skapa broförbindelsen först och därefter bedöma omfattningen av behovet av breddning av Hjuviksvägen. Vidare delar Göteborgs Stad inte Trafikverkets slutsats gällande vägutformningen enligt UA3 Ljusblå. Göteborgs Stad menar att det bör finnas andra mindre omfattande vägåtgärder som inte skapar lika stor negativ påverkan på omgivningen längs Hjuviksvägen, men som ändå medför en acceptabel framkomlighet längs de bebyggda områdena.

Eget förslag till utbyggnad
Göteborgs Stad bedömer att en fast förbindelse mellan Lilla Varholmen och Öckerö kommun är det alternativ som ligger i linje med det politiska ställningstagandet att Göteborgs Stad ska verka för en bro till Öckerö. Man vill enligt det tilltänkta yttrandet dock inte tillstyrka Trafikverkets förslag på vägutformning enligt alternativet UA3 Ljusblå fullt ut.

I stället ger Göteborgs Stad ett exempel på etappvis utbyggnad, vilket man förslår enligt följande:

1. Börja direkt. Genomför så snart som möjligt de åtgärder i UA1 där samsyn finns.

2. Utred kollektivtrafikfrämjande åtgärder. Börja studera Hjuviksvägen mer detaljerat för att identifiera korsningar eller sträckningar där busskörfält eller busslösningar kan byggas ut för att förbättra bussframkomligheten i en framtid med ökad trängsel. Det kan enligt en period medföra att kollektivtrafiken får fördelar gentemot biltrafiken, vilket skapar förutsättningar för resvaneförändringar från bil till kollektivtrafik. Vilket i sin tur skulle kunna leda till den köproblematik som Trafikverkets trafikprognoser varnar för fram till 2040 inte blir lika omfattande som befarat.

3. Bygg bro. Om en överenskommelse om fast förbindelse nås kan den fasta förbindelsen byggas ut och ansluta Hjuviksvägen, vid Lilla Varholmen, som då fått kapacitetsförstärkningar.

4. Ny bedömning efter brouppförande. När en fast förbindelse är på plats, ”kanske kring 2040”, kan en ny bedömning göras över hur Hjuviksvägens infrastruktur bäst nyttjas och vidareutvecklas.

Samförstånd önskas i färdplan
Stadsledningskontoret anser vidare att det är önskvärt att den färdplan för förbättrad förbindelse mellan Göteborg och Öckerö som ska sträcka sig bortom år 2040 och som Trafikverket arbetar på, når en gemensam syn mellan samtliga berörda parter, det vill säga Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Öckerö kommun och Göteborgs Stad. Frågan har, enligt Göteborgs Stad, stor påverkan på invånare och verksamheter i området, samt på framtida planering, både vad gäller trafik och bebyggelse.

Ny översiktsplan ger framtida alternativ
Stadsledningskontoret konstaterar att i ett förslag till framtida översiktsplan för Göteborg, om vilken beslut förväntas under 2022, finns et reservat för framtida väg i Hjuvik/Hästevik med två alternativa vägsträckningar. Dels ett nordligt alternativ, med möjlig vägsträckning i Hästevik med fortsatt bro till Öckerö, vilket motsvarar alternativet UA3 Gul. Samt ett sydligt alternativ som motsvarar UA3 Blå och utgörs bland annat av en möjlig vägtunnel i Hjuvik. Någon av sträckningarna kan, i förslaget till ny översiktsplan, ”bli aktuell på lång, medellång eller kort sikt beroende på vad staden väljer eller hur behovet ser ut.”

MP och V: ”Orimligt”
Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkom den 26 november med ett yrkande om återremiss av tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret, för att justera förslaget till yttrande till Trafikverket. De båda partierna anser bland annat att Trafikverkets broalternativ i utredningen är orimliga och orealistiska och att en bro till Öckerö är helt oförenlig med Göteborgs Stads miljö-, klimat och trafikmål om minskad trafik.

Torslanda-Öckerötidningen kommer att återkomma med uppföljning om kommunstyrelsens beslut i frågan framöver.

Mer från torslanda

IK Zenith segrare i derbyt mot IFK Björkö

Första målchansen i matchen får Björkö i 7e minuten då…

Röd Express får fler avgångar

I somras beslutade Västtrafiks styrelse om en ny trafikplan för…

Skolvägarnas trygghet och bullerfrågor i fokus

Samrådet för Torslanda tvärförbindelse är i full gång och pågår…

Två suveräna Kville-löpare till EM i ultralöpning

Ultradistanslöpning har fått en explosionsartad tillväxt de senaste åren i…

Senaste nytt

Sverige, vi har inte ett resultat riktigt än

När jag skriver de här raderna svävar fortfarande det politiska…

IK Zenith segrare i derbyt mot IFK Björkö

Första målchansen i matchen får Björkö i 7e minuten då…

Volvo Lastvagnar påbörjar produktion av eldrivna lastbilar

I Tuvefabriken kommer nu världens första serietillverkade eldrivna lastbilar börja…

Röd Express får fler avgångar

I somras beslutade Västtrafiks styrelse om en ny trafikplan för…

Skolvägarnas trygghet och bullerfrågor i fokus

Samrådet för Torslanda tvärförbindelse är i full gång och pågår…

50 nya tjänster till Arendal när Ecoride flyttar hem

Ecoride startade 2008 och finns idag i fyra olika länder.…

Maten dyrare – butiker höjer priserna

I Juli låg inflationen på 8,0%, ner från historiska 8,5%…

Inflationstakten ökar ytterligare

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) var i augusti…

Soffliggeri – en aktiv handling

Jo, personligen tycker jag att man ska rösta. Men jag…

Två suveräna Kville-löpare till EM i ultralöpning

Ultradistanslöpning har fått en explosionsartad tillväxt de senaste åren i…